Gaelic Song Archive

 

Eilidh Cormack sings at the 2015 US National Mòd.
Eilidh Cormack sings at the 2015 US National Mòd.

Looking for Scottish Gaelic songs to learn? Here in our archives you’ll find some materials from previous U.S. National Mòds that you can download. Adjudicator, Gaelic singer and actor Beathag Mhoireasdan recorded these songs and provided the booklet for ACGA.

Songs:

Bheir soraidh soraidh bhuam

A chailinn dìleas donn

Òran do Iain Breac MacLeòid

Balaich an iasgaich

Puirt-a-beul

A’ fàgail Liosmòr

O teannaibh dlùth is togaibh fonn

Tha mo bhreacan fliuch fo’n dìle

All of the above songs are written out in this booklet!

Other songs:

Bràigh Lochiall

Clachan Ghlinn’-da-ruail

Òrain Luaidh

Gu math slàn do na fearaibh

Mòrag à Dunbheagan

Bidh clann Ulaidh

Cha tèid mise

More puirt-a-beul!

These songs can be found in this booklet.