Grandfather Mountain Gaelic Song & Language Week 2021 – VIRTUAL – TEACHERS

Fàilte dhan tìdsearan Beinn Seanair air loidhne!

We are very pleased to have Christine Primrose and Alec MacDonald join us this year for the workshop.

Visit our registration page:  https://acga.wufoo.com/forms/grandfather-mountain-gaelic-song-language-week/

Christine Primrose Christine Primrose

Rugadh agus thogadh Christine Primrose ann an Càrlabhagh ann an Eilean Leòdhais far an robh a’ Ghàidhlig mar chànan làitheil, agus tha i air a bhith a’ seinn bho ’s cuimhne leatha. Tha an t-seinn aice air a toirt air feadh an t-saoghail, gu h-àraid ann an Ameireaga, Canada, Astràilia, Èirinn agus pàirtean dhan an Roinn Eòrpa. Tha i a’ teagasg òrain Ghàidhlig air a’ chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta aig Sabhal Mòr Ostaig, a’ Cholaiste Ghàidhlig anns an Eilean Sgitheanach agus cuideachd air na cùrsaichean goirid aig a’ Cholaiste. Tha i air iomadh duais a thogail airson a cuid seinn, nam measg Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna aig na ‘Trad Awards’ ann an 2009. Ann an 2017 chaidh àite a thoirt dhith ann an Talla Deagh-chliù Ceòl Traidiseanta na h-Alba agus chaidh urram MBE a bhuileachadh oirre airson an t-seirbheis a thug i, agus a tha i a’ toirt fhathast, do cheòl Gàidhlig, Cultar agus Fòghlam ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta.

Christine Primrose was born and brought up in Carloway in a Gaelic speaking community on the Island of Lewis and has been singing for as long as she can remember. She has toured in America, Canada, Australia, Ireland and Europe. She is Head of Gaelic Song at Sabhal Mòr Ostaig, Scotland’s Gaelic College on the Isle of Skye, where she teaches short courses and full-time classes on the BA (Hons) Gaelic & Traditional Music Programme. She has won many awards for her singing, amongst them ‘Gaelic Singer of the Year’ at the Traditional Music Awards in 2009. She was inducted into the Scottish Traditional Music Hall of Fame in 2017 and was awarded an MBE in the Queens Birthday Honours List for “Services to Gaelic Music, Culture and to Education in Scotland and internationally”.

Ailig Bhaltos Alec Bhaltos MacDonald

Alec MacDonald is known locally as Alec ‘Bhaltos’, Bhaltos being the village where he comes from. He was born and bred on Skye, with Gaelic being the language of the home and its crofting community.

Although Alec still has the family home there, today he lives and works in Aberdeen. He is a Teaching Fellow at Aberdeen University and he also works at translating scripts and doing voiceovers for children’s cartoons, which can be seen on BBC Alba.

He has been teaching Gaelic to adults for over thirty years; the majority of those years in Scotland itself but some also in America, Canada and Germany.  He teaches regularly at Ceòlas in South Uist, at Sabhal Mòr Ostaig on Skye and at evening and weekend classes throughout Scotland.