The Mòd is coming!

Mòd 2015 Logo
The 28th annual Mòd is just around the corner – September 26, at the Ligonier Highland Games, near Pittsburgh, Pennsylvania. A great time to listen to native Gaelic speakers, fluent learners, and adventurous newcomers tackling Gaelic songs, stories and poems in competition and at cèilidhs. A great time to soak up as much Gaelic as you can in a friendly, relaxed environment. A great time to be part of a Gaelic community – without the cost of a roundtrip airfare to Scotland!

Continue Reading “The Mòd is coming!”

Gaels Jam 2015

Jam nan Gàidheal 2015

Thig Gàidheil na h-Albann Nuaidhe de gach aois cruinn còmhla ann am Màbu, Ceap Breatainn fad còig latha sa Chèitean seo tighinn, agus obraichidh iad còmhla gus cànan is cultar nan Gàidheal ann an Albainn Nuaidh a neartachadh. Bidh deagh chòmhradh agus spòrs gu leòr ann, agus fàsaidh an fheadhainn a bhios ann eòlach air a chèile agus air a’ choimhearsnachd às ùr.  ’S e seo an treas bliadhna a chaidh Jam nan Gàidheal a chumail ann an Albainn Nuaidh, agus tha an sgioba aig ceann a’ chruinneachaidh air leth taingeil gun do chuir an Comunn Gàidhealach Ameireaganach taic airgid ris am-bliadhna.

Continue Reading “Gaels Jam 2015”

GFM Gaelic Song & Language Week Open

GFM GS&LW Logo

Registration is now open for the 2015 Grandfather Mountain Gaelic Song and Language Week!

You may now register either online (http://www.acgamerica.org/events/grandfather-mountain/2015-gfm-reg-email/) or by mail (http://www.acgamerica.org/events/grandfather-mountain/2015-gfm-reg-mail/).

We have a wonderful lineup of instructors – coming to us from Scotland and Cape Breton, Nova Scotia, from the world of “Outlander” and the present-day Gaelic-speaking communities of America and Alba (the Gaelic name for Scotland)!

Continue Reading “GFM Gaelic Song & Language Week Open”

Fàilte gu Guth nan Gàidheal!

GNG logo

Fàilte gu Guth nan Gàidheal!

’S e Guth nan Gàidheal (GnG) earrann-phrògramaidh Eadar-lìn anns a’ Ghàidhlig agus anns a’ Bheurla ag amas air cànan nan Gàidheal agus an dualchas ceangailte ris a bhrosnachadh.

Tha An Comunn Gàidhealach Ameireaganach (ACGA) na goistidh airson an earann-phrògramaidh seo còmhla ri buidheann rèidio Eadar-lìn Hard To Port (HTPR) ann am Baltimore. Bidh HTPR ga sgaoileadh mar phàirt den chlàr abhaisteach aca.

Thèid na prògraman a sgaoileadh gach ceala-deug air oidhche Mhàirt (EST) agus a-rithist moch sa mhadainn air larna-mhàireach airson luchd-èisdeachd san Roinn Eòrpa.

‘S e an t-amas caochladh de phrògraman a thoirt dhut a bhios tarraingeach do luchd-fìleanta agus luchd-ionnsachaidh le chèile. Bidh ceòl, naidheachd, agus cnacaireachd air an tairgsinn san dà chuid Gàidhlig is Beurla ach am faigh cànan is cultar nan Gàidheal taic.

Ach tha GnG fada nas motha na seo!

Mar oidhirp shaor-thagraicheach, tha sinn a’ toirt cuireadh don luchd-èisdeachd againne an comasan-prògramaidh fhèin a chleachadh. Cuiridh sinn fàilte air do phàirteachas o mholaidhean gu obair-dealbhachaidh. Bu mhiann leinn gun robh thusa an sàs. Nach cuidich sinn a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh?

Cuir sùil air na h-aistean air an làrach-lìn seo mu dheidhinn nan dòighean a dh’fhaodas tu pàirt a ghabhail.

A’ cumail na Gàidhlig Beò!

 

Welcome to Guth nan Gàidheal!

Guth nan Gàidheal (GnG) is a volunteer-run block of Scottish Gaelic and English Internet Radio programming, focusing on the Scottish Gaelic langauge, and the culture associated with it.

GnG is brought to you by An Comunn Gàidhealach Ameireaganach (The American Scottish Gaelic Society, aka ACGA) in association with Hard To Port Internet Radio (HTPR) in Baltimore which will carry the programming as a part of its normal schedule.

The programming is broadcast once every two weeks during a Tuesday evening (US/Eastern time, starting in January 2015) with an encore presentation in the early hours of the following day for listeners in Europe.

The aim is to bring you a selection of programs which will appeal to fluent speakers and learners alike with music, news and chat in both Gaelic and English, but all with a view to supporting the Gaelic language and culture.

But GnG is about more than this!

As a volunteer effort, we invite our listeners to apply their own talents to program production, and we welcome your participation; from program suggestions to program production! We want YOU to get involved in helping to promote the Gaelic language!

Check out the articles on this website, about how you can get involved!

A’ cumail na Gàidhlig Beò – Keeping Gaelic Alive!

Guth nan Gàidheal

An Comunn Gàidhealach Ameireaganach (The American Scottish Gaelic Society, or  ACGA), in association with Hard To Port Internet Radio in Baltimore, is thrilled to announce our latest project, by our members for our members.

Rèidio Guth nan Gàidheal (“Voice of the Gael” Radio, or “GnG”) is a block of Scottish Gaelic and English Internet Radio programming, focusing on the Scottish Gaelic language in North America, and the culture associated with it.

The broadcast will run initially once a week during a Tuesday evening (US/Eastern time) with an encore presentation in the early hours of the following day for listeners in Europe. Other encore presentations may follow.

The inaugural programs for our launch are in the final stages of preparation, and Guth nan Gàidheal will launch in early 2015.

Guth nan Gàidheal was conceived as a volunteer-led project, with ACGA members and other individuals from outside the organization who are interested in Gaelic, making programs for all to enjoy. We plan to encourage and assist ACGA members (and others outwith the organization) who want to produce their own Gaelic-themed programs and features for broadcast on Guth nan Gàidheal.

“What we would dearly like is for this to become a community effort, and that’s why opening up the chance to produce programming to the membership as well as our friends in Nova Scotia and Scotland is so important. We would like everyone to feel that they have something to contribute” says Guth nan Gàidheal Executive Producer and ACGA Vice President, Steaphanaidh Carlyle.

“What better way to engage non fluent learners than letting them see that other non fluent people can have a chance to produce their own radio show, or be involved in producing one! We want to cater for everyone, from the beginner learner to the native speaker. We want to be able to reach into the Gaelic community in North America and at the same time, show everyone its richness. We want to be accessible to that same community so that people of all levels of Gaelic comprehension can find something worthwhile to listen to on Guth nan Gàidheal, and feel that they have the ability to contribute.”

Please visit our website at http://gng.acgamerica.org/ for the latest news about our launch date, our programming, and for broadcast schedules.

You can also like our Facebook page at http://facebook.com/GuthNanGaidheal, and follow our Twitter feed at @GuthNanGaidheal.

A’ cumail na Gàidhlig Beò – Keeping Gaelic Alive!