Gaels Jam 2015

Jam nan Gàidheal 2015

Thig Gàidheil na h-Albann Nuaidhe de gach aois cruinn còmhla ann am Màbu, Ceap Breatainn fad còig latha sa Chèitean seo tighinn, agus obraichidh iad còmhla gus cànan is cultar nan Gàidheal ann an Albainn Nuaidh a neartachadh. Bidh deagh chòmhradh agus spòrs gu leòr ann, agus fàsaidh an fheadhainn a bhios ann eòlach air a chèile agus air a’ choimhearsnachd às ùr.  ’S e seo an treas bliadhna a chaidh Jam nan Gàidheal a chumail ann an Albainn Nuaidh, agus tha an sgioba aig ceann a’ chruinneachaidh air leth taingeil gun do chuir an Comunn Gàidhealach Ameireaganach taic airgid ris am-bliadhna.

Continue Reading “Gaels Jam 2015”

GFM Gaelic Song & Language Week Open

GFM GS&LW Logo

Registration is now open for the 2015 Grandfather Mountain Gaelic Song and Language Week!

You may now register either online (http://www.acgamerica.org/events/grandfather-mountain/2015-gfm-reg-email/) or by mail (http://www.acgamerica.org/events/grandfather-mountain/2015-gfm-reg-mail/).

We have a wonderful lineup of instructors – coming to us from Scotland and Cape Breton, Nova Scotia, from the world of “Outlander” and the present-day Gaelic-speaking communities of America and Alba (the Gaelic name for Scotland)!

Continue Reading “GFM Gaelic Song & Language Week Open”

Dùn Èideann a’ Feitheamh (from ANA Spring 2013)

For our next reprint, Alison Lang looks back to when Edinburgh was eagerly awaiting improvements for Gaelic, such as the opening of the new Gaelic Primary School, and possible improvements for Scotland, as the vote on Scottish independence was coming up. This is a timely reprint, as Alison’s article in the just-released March 2015 issue provides an update, especially on the latter.

Continue Reading “Dùn Èideann a’ Feitheamh (from ANA Spring 2013)”

An Naidheachd Againne, Spring 2015 Issue Is Available

The Spring 2015 issue of our newsletter, An Naidheachd Againne, has been released.

Members should have received it, but they can also obtain it online, by logging in to the ACGA Forum (link http://forum.acgamerica.org), and checking the Members Room.

Non-members can obtain issues through Fall 2014 in the Public Room of the forum, which requires no login, though you’re welcome to create an account and join our discussions whether you’re a member or not.

Information about joining ACGA can be found here (link: http://www.acgamerica.org/join/membership/).

Fàilte gu Guth nan Gàidheal!

GNG logo

Fàilte gu Guth nan Gàidheal!

’S e Guth nan Gàidheal (GnG) earrann-phrògramaidh Eadar-lìn anns a’ Ghàidhlig agus anns a’ Bheurla ag amas air cànan nan Gàidheal agus an dualchas ceangailte ris a bhrosnachadh.

Tha An Comunn Gàidhealach Ameireaganach (ACGA) na goistidh airson an earann-phrògramaidh seo còmhla ri buidheann rèidio Eadar-lìn Hard To Port (HTPR) ann am Baltimore. Bidh HTPR ga sgaoileadh mar phàirt den chlàr abhaisteach aca.

Thèid na prògraman a sgaoileadh gach ceala-deug air oidhche Mhàirt (EST) agus a-rithist moch sa mhadainn air larna-mhàireach airson luchd-èisdeachd san Roinn Eòrpa.

‘S e an t-amas caochladh de phrògraman a thoirt dhut a bhios tarraingeach do luchd-fìleanta agus luchd-ionnsachaidh le chèile. Bidh ceòl, naidheachd, agus cnacaireachd air an tairgsinn san dà chuid Gàidhlig is Beurla ach am faigh cànan is cultar nan Gàidheal taic.

Ach tha GnG fada nas motha na seo!

Mar oidhirp shaor-thagraicheach, tha sinn a’ toirt cuireadh don luchd-èisdeachd againne an comasan-prògramaidh fhèin a chleachadh. Cuiridh sinn fàilte air do phàirteachas o mholaidhean gu obair-dealbhachaidh. Bu mhiann leinn gun robh thusa an sàs. Nach cuidich sinn a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh?

Cuir sùil air na h-aistean air an làrach-lìn seo mu dheidhinn nan dòighean a dh’fhaodas tu pàirt a ghabhail.

A’ cumail na Gàidhlig Beò!

 

Welcome to Guth nan Gàidheal!

Guth nan Gàidheal (GnG) is a volunteer-run block of Scottish Gaelic and English Internet Radio programming, focusing on the Scottish Gaelic langauge, and the culture associated with it.

GnG is brought to you by An Comunn Gàidhealach Ameireaganach (The American Scottish Gaelic Society, aka ACGA) in association with Hard To Port Internet Radio (HTPR) in Baltimore which will carry the programming as a part of its normal schedule.

The programming is broadcast once every two weeks during a Tuesday evening (US/Eastern time, starting in January 2015) with an encore presentation in the early hours of the following day for listeners in Europe.

The aim is to bring you a selection of programs which will appeal to fluent speakers and learners alike with music, news and chat in both Gaelic and English, but all with a view to supporting the Gaelic language and culture.

But GnG is about more than this!

As a volunteer effort, we invite our listeners to apply their own talents to program production, and we welcome your participation; from program suggestions to program production! We want YOU to get involved in helping to promote the Gaelic language!

Check out the articles on this website, about how you can get involved!

A’ cumail na Gàidhlig Beò – Keeping Gaelic Alive!